18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Brede school
- Ronde 2:
  De handen in elkaar!
  Samenwerking en net-
  werkvorming binnen
  Brede School
- Ronde 3:
  De Brede School inhou-
  delijk uitgedaagd. Wer-
  ken aan een brede leer-
  en leefomgeving

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving

Brede school

 

Ronde 1:
Een brede school, wat is dat?
Referentiekader Brede School

In Vlaanderen en Brussel leeft en beweegt er heel wat rond Brede School. Er lopen proefprojecten en vanuit diverse sectoren zijn er visieteksten, projectoproepen en debatten.

Het Steunpunt GOK ontwikkelde een referentiekader met de bedoeling het veld van de Brede School te inspireren en richting te geven.

Tijdens deze bijdrage stonden we stil bij de kernaspecten van de Brede School zoals die binnen het referentiekader een plaats krijgen: waarom werken aan de Brede School, op welke manier en met wie?

De conceptuele benadering van de Brede School werd daarbij getoetst aan voorbeelden uit de praktijk.

Annelies Joos, Steunpunt GOK

 

Presentatie

Download de presentatie.

link

Download de visietekst en het referentiekader op www.vlaanderen.be/
bredeschool

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift