18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Breed evalueren
- Ronde 1: 
  Hoe kan ‘anders evalue-
  ren’ het verschil maken
  op school? Debat
- Ronde 3: 
  Controlefreaks: to be or
  not to be? Evalueren om
  jongeren meer leerkan-
  sen te geven 

Kies een andere stroom

Taalbeleid
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Breed evalueren

 

Ronde 2:
Waar liggen de talenten van je nieuwe leerlingen?
JongerenBeginbeeldInstrument instroom Secundair Onderwijs


Het JBI (Jongeren-beginbeeldinstrument) probeert antwoorden te vinden op de volgende vragen:

 • Waar staan je leerlingen en waar kan je op inspelen?
 • Met welke competenties hou je rekening?
 • Op welke manier kun je de leerlingen betrekken bij het opbouwen van dit beginbeeld?
 • Hoe kun je beter ondersteuning bieden?


Niemand komt op dezelfde manier de school binnen. Er zijn vele verschillen. Het JongerenBeginbeeldInstrument voor het eerste jaar secundair onderwijs is bedoeld om vanuit verschillende invalshoeken een juist beeld op te hangen van de mogelijkheden van jongeren en om op zoek te gaan naar hun talenten.


Tijdens de workshop stellen we het instrument voor. We lichten daarbij het concept ‘competentiegericht evalueren’ toe, de visie die aan het instrument ten grondslag ligt.


Het JBI bestaat uit verschillende onderdelen:


1. Het vaststellen van waar leerlingen staan aan de hand van

 • vragenlijsten voor leerlingen
  • keuzes en interesses
  • motivatie
  • beleving
  • competentiegevoel
 • interdisciplinaire opdrachten die informatie geven over
  • taalvaardigheid
  • inzicht in rekenen
  • technologische interesse
  • muzische mogelijkheden
 • observatielijsten voor observatie door leerkrachten tijdens prettige assessmentsituaties


2. Informatie hoe je rond deze gegevens de communicatie kan organiseren


3. Suggesties hoe je actief aan de slag kan vanuit de vaststellingen

 • didactische suggesties voor leerkrachten
 • suggesties voor leerlingen

 

Ludo Heylen en Lucia Luyten (Steunpunt GOK)