18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Krachtige leeromgeving
Inbreken in de klas… 
Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

- Ronde 2:
  in het lager onderwijs
- Ronde 3:
  in het secundair onderwijs

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Brede school

Krachtige leeromgeving

 

Ronde 1:
Inbreken in de klas…
Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTER- ONDERWIJS

Hoe ondersteunen we kleuterleid(st)ers bij het opzetten van een krachtige leeromgeving? We zoomen in op verschillende aspecten van de klaspraktijk in relatie tot het optimaal creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kleuters.

  • Hoe kunnen we alle kleuters in de klas kansen geven om hun competenties en talenten te tonen, maximaal in te zetten en zo verder te ontwikkelen?
  • Hoe kunnen we werken aan een krachtige leeromgeving die vertrekt van: een uitdagend en motiverend aanbod, aandacht voor het welbevinden, een soepele klasorganisatie, aandacht voor interactie en participatie, omgaan met diversiteit, een rijk taalaanbod met veel kansen tot taalproductie, bieden van voldoende variatie?


In kleine groepjes belichten we het ondersteunen van gelijke onderwijskansen telkens vanuit een ander perspectief. We hangen het als het ware op aan een andere kapstok. Op die manier willen we ook aantonen dat gelijke onderwijskansen op verschillende manieren geconcretiseerd kunnen worden in de klaspraktijk.

De verschillende kapstokken zijn:

  • het procesgericht kindvolgsysteem
  • soepele klasorganisatie en
  • het screeningsinstrument diversiteit.


Met het procesgericht kindvolgsysteem kijken we hoe elk van de kinderen in de klasgroep het maakt. We peilen naar hun welbevinden en betrokkenheid en naar hun competenties om een zo juist mogelijk klasbeeld te vormen. Uit de analyse hiervan zetten we interventies op die inspelen op de verschillende (zorg-)vragen en die ‘alle’ kinderen verder willen brengen in hun ontwikkeling.

Een soepele klasorganisatie is een middel om alle kinderen in hun verscheidenheid aan te speken, om hen op een actieve manier te betrekken bij het aanbod en met taal te laten bezig zijn. Het biedt ruimte voor de leerkracht om te observeren en in te schatten wie welke ondersteuning nodig heeft. Door een soepele klasorganisatie kunnen we ons onderwijs nauw laten aansluiten bij de noden en behoeften van de klasgroep waardoor we een veilig en uitdagend onderwijsklimaat ontwikkelen.

Het screeningsinstrument diversiteit bestaat uit een instrumentarium met opdrachten en observatie- en scoringsinstrumenten om de competenties van leerlingen m.b.t. omgaan met diversiteit in kaart te brengen. We ontwikkelden een aantal activiteiten waardoor leerkrachten zich een beeld kunnen vormen van hoe het staat met deze competentie in hun klas. Daarbij geven we tips en ondersteuning om het leerkrachthandelen te optimaliseren om zo meer leerlingen meer te laten leren.

Vicky Verley, Martien Geerts, Ilse Aerden, Lenny Gerinckx, Eva Verstraete van het Steunpunt GOK