18 september 2008

Kies dezelfde stroom

School en ouders/ouders en school
- Ronde 1: 
  Ouders in (inter)actie!
  Ouderparticipatie en
  Nederlands leren door 
  projectwerk
- Ronde 3:
  School en ouders:
  partners of concurren-
  ten? Debat

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

School & ouders/

Ouders & school

 

Ronde 2:
Doorstroming & oriëntering:
ook aandacht voor ouders

Voor de school is het belangrijk, om bij het begeleiden van leerlingen in hun school- en beroepskeuze, een band met de ouders op te bouwen en hen te betrekken en te informeren over die keuze.

We starten deze bijdrage met een algemeen referentiekader rond doorstroming en oriëntering, van waaruit gewerkt wordt binnen het Steunpunt GOK. Drie begrippen staan hierbij centraal:

  • zelfconceptverheldering
  • keuzecompetentie en
  • horizonverruiming.

Vervolgens krijgen we een inspirerende getuigenis van de Sint-Salvator Basisschool uit Gent. Deze school werkt al langer rond doorstroming & oriëntering en verbindt dit thema met het zorgverhaal. Oriënteren van leerlingen gebeurt niet alleen in het zesde leerjaar, maar is een taak voor de gehele basisschool.

De presentatie focust op hoe samen met ouders, leerlingen, leerkrachten, CLB en secundaire scholen gewerkt wordt aan oriëntering van leerlingen. Het accent wordt gelegd op oriëntering in het zesde leerjaar en het b-spoor, een speciaal traject opgestart voor leerlingen die doorstromen naar het beroepsonderwijs.

Presentatie:

  • Jef De Schuyffeleer, Steunpunt GOK
  • Tamara Sinia, Directeur Sint-Salvator Basisschool
  • Gent Magda Seynaeve, Zorgteam Sint-Salvator Basisschool, Gent
  • Anne Vereecken, Zorgteam Sint-Salvator Basisschool, Gent

Presentatie

Download de presentaties:
- van het Steunpunt GOK
  (achtergrond)
- van de Sint-Salvator-
  school (praktijk-
  voorbeeld)

Verslag

Download het verslag.

Interview

Lees een interview met leerkrachten van de Sint-Salvatorschool, dat eerder in GOKschrift verscheen

Tip

Een interessante publicatie hierover is:
Pameijer, N. (2006). Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider. ACCO: Leuven.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift