18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Taalbeleid
- Ronde 2:
  Wie is er bang van
  meertaligheid? Debat.
- Ronde 3:
  Zeg eens AAA! MILOS
  meet spreekvaardigheid
  in de lagere school

Kies een andere stroom

- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Taalbeleid

 

Ronde 1:
Taal, taal en nog eens taal!
Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school


Taal is alom aanwezig op school. Niet enkel in de les Nederlands komt taal aan bod, ook in andere vakken wordt gebruik gemaakt van taal om instructies te geven, om vraagstukken te doorworstelen, om teksten te kunnen begrijpen, om tijdens groepswerk in interactie te treden met elkaar, om een stappenplan te ontwikkelen en uit te voeren, om een toets op te lossen,… Ook leerkrachten maken onderling gebruik van taal en in communicatie naar ouders toe komt taal, geschreven en gesproken, veelvuldig aan bod.

Een goed taalbeleid is dan ook een handig instrument binnen het GOK-beleid van een school. Het is essentieel dat elke school tracht om taal zo toegankelijk mogelijk te maken voor haar leerlingen en hun ouders. De abstracte taal waarmee er op school naar de werkelijkheid wordt gekeken, vormt immers voor veel leerlingen een groot struikelblok dat hen belet om van het onderwijs te profiteren. En meestal zijn het net de doelgroepleerlingen, zowel anderstalige als Nederlandstalige kinderen, die het minst vertrouwd zijn met het typische schoolse taalgebruik.

Een goed taalbeleid houdt rekening met verschillende kwaliteitscriteria, waar àlle kinderen wel bij varen. De criteria houden rekening met de na te streven doelstellingen, de didactische aanpak in de klas en het proces waarbinnen een taalbeleid vorm krijgt. Een taalbeleid is immers geen kant-en-klaar document dat zegt hoe het moet, maar weerspiegelt wel een zoektocht van een school in het taalvaardiger maken van haar leerlingen en de stappen die het team daartoe onderneemt.

Tijdens deze bijdrage gaan we in op de vraag ‘Wat is taalbeleid?’ en ‘Waarom is taalbeleid nodig?’. Daarnaast worden de belangrijkste aandachtspunten van een goed taalbeleid besproken. We hebben hierbij specifiek aandacht voor valkuilen.

Hoewel elk goed taalbeleid ontstaan is binnen een specifieke schoolcontext, kunnen we veel leren van de ondersteuning die het Steunpunt GOK biedt aan scholen bij de uitwerking en implementatie van hun taalbeleid. Deze ervaringen willen we jullie niet ontnemen. Daarom tonen we jullie getuigenissen van scholen, zowel basis als secundair onderwijs, die op weg zijn met hun team om een degelijk en gedragen taalbeleid uit te bouwen.

Jozefien Loman, Patrick Stubbe, Tom Verheyen van het Steunpunt GOK

 

Presentatie

Download de presentatie.

Hand-out

Download de hand-out.

Videofragmenten

Bekijk de videofragmenten die bij deze presentatie getoond werden:
- fragment 1
- fragment 2
- fragment 3

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift