18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Taalbeleid
- Ronde 1
  Taal, taal en nog eens
  taal! Een taalbeleid im-
  plementeren in de basis-
  en secundaire school
- Ronde 2:
  Wie is er bang van
  meertaligheid? Debat.

Kies een andere stroom

- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Taalbeleid

 

Ronde 3:
Zeg eens AAA!
MILOS meet spreekvaardigheid in de lagere school

Van leerlingen wordt verwacht dat zij een aantal eindtermen met betrekking tot spreken onder de knie hebben op het einde van de lagere school. Maar meetinstrumenten die spreekvaardigheid in kaart brengen op een objectieve manier zonder al te veel tijd in te nemen, zijn niet bepaald talrijk. Nochtans is een inschatting van spreekvaardigheid wel nodig, want de mate waarin een leerling spreekvaardig is, wordt vaak nog als indicator gezien voor diens taalvaardigheid Nederlands. Spreekvaardigheid in kaart kunnen brengen in de lagere school is dus erg belangrijk.

Daartegenover staat het feit dat spreekvaardigheid ‘vatten’ een bijna onmogelijke opgave is. Dat komt omdat spreken een complexe productieve vaardigheid is die zo vluchtig en individueel verschillend is dat die moeilijk volledig objectief beoordeelbaar is.

Het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KULeuven heeft in opdracht van Voorrangsbeleid Brussel het instrument MILOS ontwikkeld voor de beoordeling van spreekvaardigheid, met de eindtermen Nederlands als referentiepunt. Uit deze eindtermen werden de meest relevante geselecteerd voor 'schoolse taalvaardigheid' in strikte zin. Na een grondige literatuurstudie werden voor de geselecteerde eindtermen spreektoetsen ontwikkeld die samen het evaluatie-instrument MILOS omvatten.

MILOS wordt zowel in het tweede als in het vijfde leerjaar afgenomen en dat in het hele Vlaamse onderwijs. Op basis van de behaalde scores op al de verschillende toetsen, wordt er in kaart gebracht of de leerlingen al dan niet voldoende spreekvaardig zijn om de schoolloopbaan met succes te doorlopen. Leerlingen die een risico vormen om achterop te geraken zullen intens gevolgd moeten worden en als er sprake is van een werkelijk probleem, moet er remediërend opgetreden worden.

Omdat MILOS op twee tijdstippen ingezet wordt, kan er ook aangetoond worden of er al dan niet vooruitgang wordt geboekt. MILOS ambieert dus op een zo objectief mogelijke manier verschillende minder gemakkelijk te scoren elementen samen te brengen om enerzijds het spreekvaardigheidsniveau van een bepaalde leerling of klas te kunnen bepalen, en anderzijds vooruitgang te kunnen aantonen. MILOS helpt tekorten tijdig te signaleren en bij te sturen waar dat nodig is. Bovendien beschikt MILOS over een handelingsplan waarin didactische tips gegeven worden die aangeven hoe spreekvaardigheid bevorderen in zijn werk kan gaan.

Tijdens deze bijdrage wordt MILOS voorgesteld en wordt er dieper ingegaan op de manier waarop spreekvaardigheid met behulp van dit instrument beoordeeld wordt.

 

 

Presentatie

Download de presentatie.

Flyer

Download de flyer van Milos.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift