start > lager onderwijs > materiaal > screening > praktijkvoorbeeld Beekbeemden

GBS Beekbeemden – Heusden-Zolder

  • aantal leerlingen: 265 kinderen
  • aantal GOK-uren: 22 lager, 16 kleuter (en 6u GOK+)
  • voornaamste indicatoren: thuistaal (30%), diploma moeder (32%), vervangingsinkomen (10%)
  • 3de cyclus: ‘Leerling- en ouderparticipatie’ en ‘Taalvaardigheid’
  • gesprek met directeur, Iry Hardy en GOK-leerkracht, Heide Vanluyd

Terugblik vorige cyclus: ‘taalvaardigheid’ en ‘socio-emotionele ontwikkeling’
Vanuit OVB was GOK voor ons geen zoeken: de thema’s waren gekend, we hadden een positieve ervaring vanuit OVB en ZVB, nu moest er enkel gepland worden over 3 jaar.

In het begin waren de GOK-acties meer algemeen gericht naar het schoolgebeuren. Zo gingen we ons richten naar afspraken tussen klassen, uitwerking van luisterhoeken in alle kleuterklassen …Vooral vanaf het tweede plan zijn we GOK meer per klas gaan bekijken. Aan de hand van gesprekken met leerkrachten verkenden we hun invulling van de GOK-doelen. Eigenlijk hadden we dit idee overgenomen vanuit de begeleiding: we konden met ons plan op consultatie gaan waarbij gekeken werd hoe wij dit zagen voor onze school. Deze consultaties hebben we dus op onze leerkrachten toegepast aan de hand van “leerkrachtensessies”. We ondersteunen hen om in te vullen wat er allemaal onder een bepaald doel past. Hierdoor kwamen we korter bij hun noden en bij de acties die hier al, welliswaar niet altijd bewust, lopen. En de leerkrachten op hun beurt zijn zich nu meer bewust van de GOK-doelstellingen. We kregen GOK op maat van elke klas!

Een keuze die hieruit voortvloeide was dat we geen GOK-leerkracht meer hebben. De uren worden verdeeld over de leerkrachten, zodat ze zo veel mogelijk rechtstreeks bij de kinderen komen. De leerkracht wordt uitgedaagd vanuit de vraag: hoe wil jij die extra lestijden optimaal gebruiken? Hoe is dit gelinkt aan de acties? Concreet betekent dit bijvoorbeeld het samen uitbouwen van klasinterne differentiatie, ondersteuning bij het uitwerken van een project of bij hoekenwerk. Er blijft één uur over voor algemene coördinatie.

Tijdens personeelsvergaderingen is GOK ook een vast gegeven: we maken tijd voor vragen, doorgeven van achtergrondinfo, uitwisseling van ideeën of nieuwe projecten…

Onze thema’s van de vorige GOK-cyclus waren taalvaardigheid en socio-emotionele ontwikkeling. In de loop van deze drie jaren werd de link tussen deze twee thema’s steeds duidelijker …. Er ging aandacht naar de luisterhoek, luister- en spreekvaardigheid verhogen, extra begeleiding van taalzwakke leerlingen, werkvormen, info en acties naar weerbaarheid, begeleiding van leerlingen en ouders naar de volgende klas, betrokkenheid van ouders, ontwikkelingsdoelen en eindtermen en kennismaking met andere talen. Elk van deze rubrieken bevatte verschillende acties die geleidelijk gegroeid waren vanuit de noden die de leerkrachten hierbij ervaarden.

Start van de nieuwe gok-cyclus: ‘taalvaardigheid’ en ‘leerling- en ouderparticipatie’
Een nieuwe GOK-cyclus beginnen, vraagt om even stil te staan bij wat er tot dan toe gebeurde in de uitwerking van de twee gekozen thema’s. De eindevaluatie is hier een deel van. Maar je moet ook terug ‘breed’ kijken naar de andere thema’s. Op een personeelsvergadering hebben we in groepjes alle thema’s terug verkend vanuit de vraag: waaraan denk je? waar wil jij op ingaan? Het is hierbij niet de bedoeling een oplijsting te maken van wat er allemaal kan, maar wel zich meer bewust te worden van de GOK-doelen. We werken hiervoor met lege bladen per rubriek voor elk niveau: bijv. ‘samenwerken met externen’ vanuit leerlingniveau (kleuter en lager), klasniveau, leerkrachtniveau en schoolniveau (met inbegrip van de scholengemeenschap).

Als resultaat van deze samenwerking definieerden we onze nieuwe thema's: taalvaardigheid is een thema dat verder opgevolgd moet worden. Onze schoolpopulatie vraagt om extra ondersteuning, de kinderen zijn nog niet voldoende geïntroduceerd in de schooltaal. Het inbouwen van differentiatie is wel al goed geïntegreerd, maar er zijn nog steeds verschillende aandachtspunten. Een leerkracht merkte bijvoorbeeld het belang op om terug meer te gaan voorlezen.

De keuze voor leerling- en ouderparticipatie hangt samen met een evolutie bij de ouderwerking. We hebben een zeer divers publiek en merken op dat wat voor de ene ouder werkt, juist niet werkt voor de andere. We moeten op zoek gaan naar hoe we dat anders kunnen aanpakken. Dit is een grote uitdaging voor onze school!

De eerste verkenning op de teamvergadering is slechts een eerste stap. We rubriceren de ideeën en komen tot het globale plan. Tijdens de leerkrachtensessies wordt dit dan verder concreet aangevuld. Zo groeit ons plan steeds verder aan, dynamisch en rechtstreeks inspelend op de noden. Bij elke kleine actie wordt er duidelijk de link gemaakt met de algemene doelen, een planning uitgewerkt en een kleine evaluatie. Dit wordt bijgehouden in de GOK-map. Door deze samenwerking met alle leerkrachten en constante evaluatie, zijn er momenten dat je gaat bijsturen: aanpassen van acties, maar ook nieuwe acties kunnen hieruit voortvloeien. Zo kwam een leerkracht met het idee om te filosoferen met de kinderen. Zulke ideeën verdienen een schouderklop. Ieder werkt eraan op zijn eigen manier. Iemand die sneller is, verdient niet meer pluimen. Het is voor iedereen een proces van vallen en opstaan. Onze uitdaging is de kracht in de leerkrachten te vinden en hun talenten te voeden.

Deze nieuwe acties, veranderingen in de klaswerking, het ontstaan van nieuwe ideeën vanuit de leerkrachten, het bijsturen… maken het onderwijs dynamisch. Ze hebben een effect op de werking op de werkvloer en geven een verandering in visie.

Wat heeft GOK volgens jou in school opgeleverd?
We durven toch wel zeggen dat er heel wat gerealiseerd is in de school. De kinderen durven nu vlotter iets vragen, de woordenschat van de kinderen is rijker… Ook naar de ouders toe zijn we veel bewuster van het belang van een rijke thuistaal (kan ook tweetalig als het duidelijk gescheiden wordt, hoeft niet louter Nederlands). De kinderen zijn er emotioneel sterker van geworden en er is ook meer openheid vanuit de verschillende klassen naar elkaar.

Leerkrachten hebben leren kijken via de GOK-doelstellingen en kunnen hun onderwijspraktijk beter afstemmen op het individuele kind. Vele acties waren specifiek gericht naar de klaspraktijk, maar toch werd het geheel ook ondersteund door schoolacties.

Voor ons waren de leerkrachtensessies heel belangrijk. Hierdoor staan de leerkrachten ook open. Het werd duidelijk dat werken aan GOK niet gelijk staat met het curriculum verzwaren, maar wel met het ‘anders’ doen. Omdat leerkrachten zich meer bewust zijn van de GOK-doelen, krijgen de acties van leerkrachten ook meer slagkracht. Het uitwerken van het GOK-beleid in samenwerking met leerkrachten geeft een grotere betrokkenheid en heeft een gunstig effect op de schoolwerking. Dit is een heel andere dynamiek dan ‘op papier in orde willen zijn’.

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact