start > lager onderwijs > materiaal > screening > praktijkvoorbeeld basisschool Lillo

GV Basischool Lillo – Houthalen-Helchteren

  • aantal leerlingen: 280 kinderen (5 kleuterklassen, 7 lagere klassen)
  • aantal GOK-uren: 28 uur
  • voornaamste indicatoren: diploma moeder, thuistaal
  • 3de cyclus: ‘diversiteit’ en ‘taalvaardigheid’
  • gesprek met directeur Ingrid Vaes, IZC-LO Katleen, IZC-KO Elke

Terugblik vorige cyclus: ‘preventie en remediëring’ en ‘leerling- en ouderparticipatie’
We zijn al een hele tijd bezig met het uitwerken van een brede zorg op school. We zijn als kleine school gestart met extra OVB-middelen. Hieruit dragen we vooral mee dat, als je echt iets wil bereiken, het belangrijk is om planmatig te werk te gaan. We leerden, met vallen en opstaan, inschatten wanneer iets werkbaar en haalbaar is.

In de eerste GOK-cyclus werden de uren nog heel sterk verdeeld over de klassen. We merkten echter dat dit voor leerkrachten niet altijd de juiste boodschap was. Het leek te veel te draaien om louter die uren van extra ondersteuning. Daarom zijn we overgestapt op een systeem van vraaggestuurd werken. In begin was het ook moeilijk om in te schatten waarvoor je ondersteuning kon vragen en waarvoor niet. Maar dat groeide. Ook werd er meer gekozen voor preventie en initiatieven op schoolniveau. Er kwam meer tijd voor overleg. Het blijft wel een uitdaging om de verschillende niveaus (leerling-, leerkracht- en schoolniveau) in evenwicht te houden.

De pijler ‘preventie en remediëring’ hebben we zowel in de eerste als in de tweede cyclus uitgewerkt, met heel centraal het kind-volg-systeem. Op personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen groeide dit uit tot een doorgaande lijn in onze school. Kleuter- en lagere school hebben hierin veel van elkaar geleerd.

Op leerkrachtniveau hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan de GOK-kaft. Leerkrachten zien soms door het bos de bomen niet meer. Als kernteam echter ben je hier zo sterk mee bezig, dat je er soms te snel overheen gaat. Leerkrachten ondersteuning betekende dan: een vaste structuur in de GOK-kaft inbrengen, met duidelijke stappen die een leerkracht kan volgen.

Om de twee weken hebben we nu overleg over de klaswerking en over stappen die ze kunnen zetten om verder te differentiëren. Door de acties in kleine stapjes te zetten, hebben de leerkrachten een meer gerust gevoel. Ze worden niet zo overdonderd.

Na zes jaren intensief werken, voelen we dat dit echt wel zijn vruchten begint af te werpen. We vonden het dan ook niet echt nodig dit thema opnieuw op te nemen.

We merkten dat onze school heel erg veranderd is sinds onze start met OVB. Doorheen de jaren is onze school groter geworden. Ook de buurt zelf is geëvolueerd naar een veel gemengder publiek. Door te werken aan ouderbetrokkenheid werden we ons steeds meer bewust van de ‘vanzelfsprekenheid’ waarvan je als leerkracht soms uitgaat: huiswerk maken, ‘in orde zijn’ met je spullen, pc… We werkten met oudergroepen en bespraken bijvoorbeeld wat je als leerkracht of als ouder kan verwachten van elkaar. Wat is haalbaar? En hoe kunnen we het voor de kinderen en hun ouders gemakkelijker maken?

We werden er ons bewust van dat we er iets aan kunnen doen om kinderen uit de vicieuze cirkel te krijgen. Zich goed voelen is hierbij een basis! We werkten bijvoorbeeld een draaiboek uit over hoe schriftelijke en mondelinge communicatie met ouders best kan lopen. Hier moet nog verder aan gewerkt worden, maar je ziet al wel een evolutie. Echte effecten zullen we waarschijnlijk pas meten na een aantal jaren. Voor een volgende cyclus weten we nu dat we het ‘meten’ meer moeten inbouwen (vooraf, tussentijds en na een bepaalde periode), bijvoorbeeld via foto’s, dingen bijhouden…

Start van de nieuwe gok-cyclus: ‘diversiteit’ en ‘taalvaardigheid’
Tijdens de kernteams van september en oktober brachten we onze school in kaart aan de hand van het zesveld (zie ook ‘GOK-beleid in de steigers’). Dit vormt de basis voor bespreking in het team.

Op de pedagogische studiedag startten we eerst door opnieuw investeren in de visie van GOK. Deze keer nodigden we de leerkrachten uit om terug te blikken naar hun eigen klas toen ze zelf kind waren en stil te staan bij kinderen die het toen moeilijker hadden. Hoe hebben zij zich gevoeld? Hoe werd ermee omgegaan? Leerkrachten beseffen soms nog niet helemaal wat de werkelijke betekenis van GOK is. Na de presentatie van het zesveld, konden leerkrachten ieder hun eigen prioriteiten voor GOK formuleren. Dit werd aan de hand van de werkvorm ‘placemat’ samengebracht, daarbij moesten de leerkrachten tot een gezamenlijke top 5 komen.

Volgende items kwamen uit de bus:

  • werken aan een beter begrip van de schooltaal
  • verhogen van ouderondersteund en schoolondersteunend gedrag
  • verhogen van welbevinden: versterken vanuit sterkten van kinderen, meervoudige intelligenties, werkvormen
  • van diversiteit naar differentiatie: hoe?
  • leren leren

In een volgende stap werd de link tussen deze prioriteiten en de verschillende GOK-thema’s verkend. Hieruit groeide de keuze voor diversiteit en taalvaardigheid. Dat ons schoolpubliek veranderde, maakte dat leerkrachten de nood aan het werken aan diversiteit zelf aanvoelden. Aan taalvaardigheid hebben we in het verleden al heel wat gewerkt, maar het blijft een werkpunt dat nu weer aandacht vraagt.

Op de personeelsvergadering in november reflecteerden we samen over wat we al doen binnen de twee gekozen thema’s. Ook werd de verkorte versie van de BSA van deze thema’s ingevuld: over de drie niveaus gaven de leerkrachten aan wat al goed loopt en wat nog niet?

Het kernteam kon vervolgens de ingevulde BSA samenbrengen en in een overzichtskader samenbrengen: welke prioriteiten hangen samen met welke thema’s? En welke doelen hierin leiden naar welke acties?

Wat heeft GOK volgens jou in school opgeleverd?
GOK is eigenlijk ons schoolwerkplan geworden. Het planmatig werken is hierbij zeer belangrijk. De GOK-leerkrachten sturen dit sterk aan omwille van hun opdracht die ook op leerkracht- en schoolniveau ligt. De cyclus van drie jaren is hierbij een heel belangrijk gegeven: je begint iedere keer weer opnieuw met jezelf in vraag te stellen. Vervolgens plan je op korte en op langere termijn.

Ook heel belangrijk is dat we meer kindgericht zijn gaan werken. Niet alleen het GOK-kind, maar alle kinderen hebben zorg nodig. De link naar zorg is belangrijk, maar het valt niet helemaal samen. GOK is eigenlijk niet meer weg te denken uit onze werking.

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact