start > lager onderwijs > materiaal > screening > praktijkvoorbeeld De Boomgaard

Basisschool De boomgaard – Borgloon

  • aantal leerlingen: 137 leerlingen
  • aantal GOK-uren: 2 voor de kleuterschool, 4 voor de lagere school
  • indicatoren: vooral diploma moeders, ook enkele anderstalige kinderen (Waals)
  • 3de GOK-cyclus: ‘preventie & remediëring’ en ‘socio-emotionele ontwikkeling’
  • gesprek met de directeur Peter Peters

Terugblik op de vorige cyclus: ‘preventie & remediëring’ en ‘socio-emotionele ontwikkeling’
We hebben de afgelopen jaren een hele weg afgelegd wat betreft de klas- en schoolwerking, de teamwerking… Vanuit het thema ‘preventie & remediëring’ hebben we in overleg een leerlingvolgsysteem uitgewerkt. Twee keer per jaar scoren de leerkrachten nu welbevinden en betrokkenheid en de sociale ontwikkeling. Ook de AVI-testen, en LVS spelling en rekenen nemen we af.

Daarnaast werken we ook veel met ‘losse observaties’ op de speelplaats, in de klas… Leerkrachten werden gevormd in goed observeren en hieruit conclusies trekken. Omdat we een kleine school zijn met kleine klasgroepen, kunnen we heel snel ‘kort op de bal’ spelen. We hebben verkend hoe we het MDO beter kunnen structureren door sobere en heldere vragen te stellen en het in stappen in te delen. Onze visie is: een maatregel die we nemen voor één kind, moet ook voor heel de klas een meerwaarde zijn.
 
In de klas zelf zijn andere werkvormen geïntroduceerd om tegemoet te komen aan de aanwezige diversiteit. Het accent komt te liggen op ‘zelf ontdekken’. Mede onder impuls van de scholengemeenschap, want ons zorgteam situeert zich enkel op dat niveau, werkten we o.a. rond het muzische, werden WO thema’s breed uitgewerkt en gelinkt aan doelen (we volgen geen vaste methode) en introduceerden we stap voor stap taalinitiatie Frans vanaf de derde kleuterklas. Dit alles maakte dat frontaal lesgeven meer naar de achtergrond verdween. Ook voor remediëring impliceerde dit een andere manier van kijken: durven loslaten en kijken naar ‘hoe’ de kinderen bezig zijn. De navormingen van de pedagogische begeleiding waren voor ons hierbij ook heel belangrijk.

Wat betreft het thema socio-emotionele ontwikkeling namen we heel wat initiatieven vanuit de gesignaleerde problemen op de speelplaats. Onze speelplaats was te klein, wat ons aanzette tot het inrichten van een mooie speelweide. De zuilen kregen ook een kleur en de muur werd beschilderd. Door al deze ingrepen tonen kinderen meer respect voor de speelplaats en het materiaal. We maakten speelkisten, brachten nieuwe spelen aan en maakten nieuwe afspraken. Via pictogrammen maakten we kinderen er attent op hoe het naleven van de afspraken goed kan verlopen (niet enkel de negatieve elementen). In de klas wordt maandelijks een afspraak aangebracht en besproken. De keuze voor de afspraak hangt samen met de eventuele conflicten die er waren.

We kijken bij dit geheel ook naar het welbevinden van de leerkrachten. Zo maakten we een info-brochure waarin naast praktische informatie ook deze afspraken staan, bijvoorbeeld over straffen, negeren en belonen. Deze brochure sturen we nog voortdurend bij vanuit de concrete ervaringen van de leerkrachten. Ook de bovenstaande initiatieven worden in zeer nauw overleg afgesproken. Dit overleg vindt wel vooral plaats buiten de uren omdat een kleine school moeilijker mensen kan vrijroosteren.

Start van de nieuwe GOK-cyclus
Voor de nieuwe GOK-planning zijn we via de pedagogische begeleiding gegevens uit het zesveld (zie ook: ‘GOK-beleid in de steigers’) gaan samenleggen die relevant zijn voor onze verdere planning. Zo bekijken we (1) de populatie en de GOK-criteria, (2) de gegevens uit de GOK-inspectie en (3) de algemene doorlichting, (4) de zelfevaluatie van GOK, (5) de prioriteiten in het Schoolwerkplan, (6) cijfermateriaal.

De directeur zet deze gegevens op papier en bespreekt ze samen met het team op een personeelsvergadering. De eigen ervaringen van leerkrachten worden ernaast gelegd en als uitgangspunt genomen voor verder actie. Zijn we bijvoorbeeld akkoord met de aandachtspunten uit de doorlichting? Hoe ervaren we dit zelf? Door deze manier van werken is GOK niet meer iets van één persoon, maar raakt het iedereen. Elke leerkracht heeft ook enkele GOK-uren in zijn klas waarin de afgesproken initiatieven worden uitgewerkt.

Vanuit de besproken noden plannen we acties die steeds afgetoetst worden aan de GOK-doelen: Wat willen we hiermee doen? Past dit binnen het kader? Hebben ze een meerwaarde (in verhouding tot het werk)?

Voor ‘preventie & remediëring’ denken we nu ons werk verder te zetten door het uittekenen van groeilijnen en het optimaliseren van de werkvormen. Voor socio-emotionele ontwikkeling zoeken we welke instap we gaan nemen. We zijn er nog niet… Onze aanpak moet zich nog verfijnen, want we komen nog steeds bepaalde problemen opnieuw tegen. We zoeken steeds naar kleine nieuwe stappen waarlangs we kunnen ‘vernieuwen’.

Wat heeft GOK voor jou persoonlijk tot nu toe opgeleverd?

GOK is voor ons een leerproces. Als we nu een probleem tegenkomen, beginnen we met onszelf goed te bevragen. We worden verplicht om stil te staan, na te denken over hoe we onze praktijk vormgeven. We hebben slechts 6 uurtjes, maar hiermee is toch heel wat bereikt. Het was een motivatie om ons team mee te krijgen. Omdat de GOK-uren binnen een school zitten, is de impact ook voelbaar in de schoolcultuur. Het belangrijkste effect is de impuls die het betekende voor de zorg voor kinderen algemeen!

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact