start > lager onderwijs > materiaal > screening > praktijkvoorbeeld De Reinpad

GO De Reinpad – Genk

  • aantal leerlingen: 900 leerlingen (hoofdschool + 1 wijkafdeling)
  • aantal GOK-uren: 72 uren waarvan 1 GOK-leerkracht en de rest verdeeld over de klasleerkrachten
  • voornaamste indicatoren: thuistaal, diploma moeder, vervangingsinkomen
  • 3de cyclus: voortzetting cluster ‘preventie & remediëring’
  • gesprek met GOK-leerkracht kleuteronderwijs (Caroline Gijbels)

Terugblik op de vorige cyclus: cluster ‘preventie & remediëring’
In juni doen we steeds een bevraging van de leerkrachten over hun ervaringen van het afgelopen schooljaar. Dit gaat niet louter over GOK, maar ook over het zorgbeleid, de gebruikte methodes, de samenwerking met het CLB, de oudercontacten, de opvolging van leerkrachten… Deze bevraging gebeurt schriftelijk omdat we een heel grote school zijn. We krijgen op deze manier een goed beeld van sterke en zwakkere punten volgens de leerkrachten.

Zo werkten we in de vorige GOK-cyclus ons leerlingvolgsysteem uit: nadat we verschillende systemen ingekeken hebben, geïnformeerd hebben bij andere scholen… zijn we uiteindelijk op een digitaal systeem uitgekomen. We merkten in de bevraging heel goed dat de leerkrachten hier nu verder op willen doorgaan en het stapsgewijs implementeren. Verder is er ook gewerkt rond werkvormen, structuur van de MDO’s, duidelijke afspraken rond samenwerking ouders en externen… We konden hieruit reeds besluiten dat het zinvol was om de cluster ‘preventie & remediëring’ nog verder op te nemen en af te werken.

Anderzijds is werken aan taalvaardigheid voor ons ook altijd een heel belangrijk element gezien de schoolpopulatie. Dit punt nemen we al mee uit de vroegere OVB en ZVB-werking, waardoor hier al heel wat rond is gedaan. Zo werken we zowel met homogene groepen als heterogene, leesmoeders die opvoedende spelen komen doen of niveaulezen begeleiden, bij kleuters verhalen herhalen in kleinere groepen of herhalen via poppenspel… Hoewel de taalvaardigheid, vooral bij kleuters, een zeer moeilijk probleem blijft, weerhouden we dit niet voor de GOK-werking. Het is een item dat sowieso voortdurend aandacht krijgt in de school. Zo kozen we er de vorige cyclus ook voor om mee te stappen in het verhaal van de ‘verteltassen’ en kreeg dit zijn plaats binnen ‘preventie & remediëring’.

Start van de nieuwe GOK-cyclus
Ieder jaar maken de leerkrachten voor het MDO in oktober een eerste klasbeeld op. In een overzichtschema geven ze voor elk kind aan of ze zich zorgen maken, op welke gebieden eventuele problemen zich situeren (taal, rekenen, concentratie, gedrag…) en welke initiatieven er momenteel worden georganiseerd (GON, buitenschoolse hulp, logopedie, bijzondere pedagogische maatregelen…). Op deze manier zie je heel duidelijk welke uitdagingen er liggen in de klasgroep en voor welke taak deze leerkracht ook op klasniveau staat. Er worden afspraken gemaakt over hoe we dit best kunnen aanpakken. Ook op schoolniveau heb je na zulke besprekingen ook duidelijk zicht over waar de zorgen liggen en waarop we ons moeten concentreren.

We hebben de leerkrachten gevraagd om het screeningsinstrument ‘preventie- en remediëring’ samen met hun parallelleerkracht in te vullen. De leerkrachten vonden het echter niet evident om te begrijpen wat er precies bedoeld wordt. Daarom heeft de GOK-leerkracht bij elke doelstelling aangevuld wat het doel binnen onze school tot nu toe inhoudt (denk aan…) en vervolgens de vraag gesteld of de leerkrachten vinden dat dit al goed zit of dat het een aandachtspunt moet blijven. De bespreking hiervan op een personeelsvergadering gaf heel wat belangrijke informatie en motivatie. Leerkrachten vulden aan met wat ze nog allemaal deden en ze praatten over wat ze nog als min-punt ervaren. Op deze manier was het echt een meerwaarde om die doelen te overlopen.

Bovenstaand informatie werd in het GOK-overleg nog aangevuld met enkele langere termijn-aandachtspunten uit het inspectieverslag van enkele jaren geleden. Met deze informatie is het GOK-kernteam van start gegaan om de doelen uit de cluster ‘preventie & remediëring’ te bekijken en een concrete planning uit te tekenen. We weten nu waar onze uitdagingen liggen, o.m. het stap-voor-stap implementeren van het digitaal leerlingvolgsysteem en het uitwerken van een handelingsplan. We verzamelden concrete initiatieven, stappen die we hierrond kunnen nemen. Dit proces is dus nog lopende en de directie stuurt het verder aan. Ze bewaakt ook dat we niet te veel plannen. Het plan zal verder nog groeien oa. via navormingen van leerkrachten, ideeën die je via anderen oppikt...

Wat heeft GOK voor jou persoonlijk tot nu toe opgeleverd?
We zijn anders en gerichter naar de kinderen gaan kijken. Waar we vroeger problemen snel gingen zien als ‘een moeilijk kind’, verkennen we nu veel breder wat er met het kind aan de hand is. We spelen dan ook veel korter op de bal. De extra uren maakt hierbij ook meer mogelijk. Onze acties zijn soms wel moeilijk om in te passen in de doelstellingen van de clusters. (Noot redactie: bij clusters moet je elke doelstelling behandelen, bij de keuze voor 2 thema’s kan je kiezen voor een bepaald aantal doelen, wat je iets meer speling geeft). Toch geeft het stilstaan bij de doelen, zoals in de screeningsinstrumenten, mits toelichting goed het kader aan waarbinnen je werkt. Die houvast heb je nodig om als school vervolgens je eigen koers te kunnen varen.

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact