start > lager onderwijs > onderzoek > krachtige leeromgevingen

Diepte-onderzoek naar werkzame ingrediënten binnen krachtige GOK-leeromgevingen

Nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek (bv. Pisa) brengt de effectiviteit van onderwijs meestal in kaart via een beschrijving van leerlingkenmerken en gerapporteerd gedrag van leerkrachten/directie. Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen wil op vraag van het departement Onderwijs hierop een aanvulling leveren door een blik te werpen in de klas.

Onderzoeksopzet
We gaan na hoe leerkrachten omgaan met heterogene en kansarme groepen, meer bepaald hoe leerkrachten denken rond, en in de klas handelen met betrekking tot verschillende aspecten van diversiteit.

Onderzoeksvragen zijn:

 • Wat is de impact van die verschillende denk- en handelswijzen van de leerkacht op het denken en doen van leerlingen?
 • Wat is het uiteindelijk gevolg op hun leerproces en op de ontwikkeling van een aantal basisvaardigheden (met een belangrijke focus op taalvaardigheid Nederlands)?
 • Op welke manier zien we leerlingen de aangeboden leeromgeving benutten?
 • Welke elementen uit diezelfde leeromgeving zijn cruciaal om het competentieniveau van doelgroepleerlingen op te krikken?
 • Hoe realiseren leerkrachten dag in dag uit gelijke onderwijskansen, zelfs voor de meest uitdagende leerlingengroepen?

Het onderzoek speelt zich op schoolniveau en op klasniveau af.

 • Het schoolniveau willen we in kaart brengen via de GOK- en schoolwerkplannen, via enkele gesprekken met directie en via een beperktere vragenlijst voor alle teamleden.
 • Voor het klasniveau richten wij ons op het 3de, het 4de en het 6de leerjaar.
  • Voor het onderzoek maken we gebruik van audio-opnames en in beperkte mate ook van video-opnames.
  • Daarnaast worden de resultaten van leerlingen voor diverse toetsen in de loop van het schooljaar geanalyseerd.

Conferentie 'Leren uit GOK'
Op de conferentie 'Leren uit GOK' op 25 november 2008 maakten we de eerste resultaten van dit onderzoek bekend. Lees meer.

Beoogd resultaat
Het onderzoek zal leiden tot specifieke, toetsbare hypotheses die door het Steunpunt LOA verder opgenomen zullen worden en zal verder leiden tot een verregaande verfijning van het ondersteuningsaanbod van het Steunpunt GOK (alle andere speerpuntacties).

Onderzoeksscholen
De 8 verschillende GOK-scholen werden door de onderzoekers van het Steunpunt GOK geselecteerd op basis van volgende criteria: omgevingsfactoren (ligging en samenstelling van de school), GOK-school, instroom van leerlingen (meer dan 50% GOK-leerlingen).

Onderzoekers
In totaal zijn 4 onderzoekers betrokken in de dataverzameling: 3 van deze onderzoekers worden betoelaagd vanuit het Steunpunt GOK-project, een vierde onderzoeker wordt aan het design toegevoegd vanuit een Onderzoekstoelage (OT) van de Onderzoeksraad van de K.U.Leuven.

Onderzoekers: Els Bertrands, Lia Blaton, Koen Van Gorp, Lieve Verheyden.

Tijdspad
Het onderzoek vindt plaats in het schooljaar 2006-2007 en kent een klein vervolg in 2007-2008. Tijdens 2007-2008 zullen de gegevens geanalyseerd worden. Eind 2009 worden de deelrapporten van het onderzoek afgewerkt.
 


 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact