Inhoudelijke en praktische vragen over GOK
Antwoorden

1. Ik ben een beginnende GOK-leerkracht. Heeft u concrete tips over hoe ik aan de slag moet?

Stap 1: Wees er bewust van dat de uitvoering van de acties is niet alleen de verantwoordelijkheid van een zogenaamde GOK-leerkracht, maar van het hele schoolteam. Alle leerkrachten zijn eigenlijk GOK-leerkrachten.

 • Als het team tot nu toe onvoldoende bij de GOK-werking betrokken werd, vraag dan aan je directie en pedagogische begeleiding om je te helpen om het hele team in de GOK-werking in te schakelen.
Stap 2: Zoek samen met de andere leden van het schoolteam een antwoord op volgende vragen:
 • Wat staat er in het GOK-plan? Welke doelen werden gekozen? Wat kwam er uit de beginsituatieanalyse?
 • Welke acties werden voorgesteld om aan die doelen te werken?
 • Welke acties zijn al uitgevoerd?
 • Welke acties moet het team nog uitvoeren?
 • Hadden de acties het beoogde effect?
 • Indien niet, hoe kunnen de acties bijgestuurd worden, zodat het beoogde effect toch bereikt wordt? 

2. Op welke manieren organiseren we de GOK-uren het beste?

 • Zorg ervoor dat de uren die de doelgroepleerlingen aan de school opleveren (zoals berekend via de gelijkekansenindicatoren)  op de meest renderende manier worden ingezet, bv. voor overleg, bijwonen van vormingen, doorgeven van deskundigheid e.d.
 • De uren worden liefst niet aan één enkele leerkracht toebedeeld en liefst niet worden opgebruikt om leerlingen apart te nemen. De bedoeling van GOK is dat in de hele school een algemene en blijvende kwaliteitsverbetering van het onderwijs wordt verwezenlijkt, die aan alle leerlingen ten goede komt en in alle lessen doordringt. Alle leerkrachten zijn eigenlijk GOK-leerkrachten. 

3. Wat is het verschil tussen zorgcoördinatie en GOK? Moeten wij daar een duidelijke lijn tussen trekken?

Een antwoord op deze vraag vindt u in het volgend artikel:

Wijns, L. (2005).
De Babylonische spraakverwarring voorbij. Een visie op een integraal (taal)beleid.
In: Vonk, jrg. 35/1, p. 3-15. 

Bestellen op de website van het tijdschrift Vonk.

4. Waar vinden we vertalingen van de brief om de gegevens voor GOK op te vragen? Veel van de ouders begrijpen geen Nederlands.

Als bijlage onderaan de omzendbrief over het opvragen van leerlingengegevens in het kader van GOK vindt u een vertaling van de modelbrief in het Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Turks. U kan deze Word-documenten downloaden op de website edulex.vlaanderen.be.

5. Is het nodig dat de teamleden de namen hebben van de indicatorkinderen? We stellen ons vooral vragen naar privacy toe.

 • Het is niet nodig dat alle teamleden de namen hebben van de indicatorkinderen. Het is voldoende dat de directie en het secretariaat hiervan op de hoogte is. Door de indicatorkinderen komen er GOK-uren, maar het is de bedoeling dat deze GOK-uren ten goede komen van alle leerlingen en dus niet alleen van de indicatorkinderen. 
 • Als het om een of andere reden toch in het voordeel van het kind zou zijn om wel iets over de achtergrond van het kind tegen de leerkracht te zeggen, is dat uiteraard wel het overwegen waard. Bijvoorbeeld: als een kind beantwoordt aan de indicator thuisloos, kan dit wel verklaren waarom het soms ligt te slapen in de klas. Als een leerkracht van de situatie van het kind op de hoogte is, zal hij of zij anders op het kind reageren. Als de leerkracht niet op de hoogte is, denkt hij misschien dat het kind ongemotiveerd is of zich opzettelijk ongeïnteresseerd gedraagt.

6. Ik ben op zoek naar middelen om een aangepast rapport voor onze zorgenkinderen te ontwikkelen. Heeft u tips?

U kan een paar tips hierover downloaden. (PDF-document)

 

GOKnieuws

Laatste GOKschrift
GOKschrift 13 is uit. 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact