De visie van het Steunpunt GOK op gelijke onderwijskansen

Werken aan Gelijke Onderwijskansen is een belangrijke opdracht voor elke school. Kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, ongeacht zijn of haar herkomst of geslacht, behoort tot een van de grootste uitdagingen van ons onderwijs. Wij hopen als Steunpunt GOK hieraan een steentje te kunnen bijdragen.

Onderwijs dat aan alle leerlingen gelijke kansen tot maximale ontplooiing biedt, is volgens het Steunpunt GOK onderwijs:

 • dat vertrekt van welomschreven, zinvolle, en relevante doelstellingen die voor alle leerlingen worden nagestreefd;

 • waarin de leerervaringen en leeractiviteiten van leerlingen centraal staan: leerlingen motiveren tot het aangaan van intense leeractiviteiten, en hen opvolgen en ondersteunen om die leerervaringen uit te diepen is de cruciale taak van de leerkracht;

 • waarin in alle lessen, doorheen het curriculum, mogelijkheden worden gecreëerd voor alle leerlingen om tot actief leren, zelfexploratie en reflectie te komen;

 • dat ruimte laat voor het eigen initiatief van de leerlingen, en hun eigen inbreng;

 • dat vertrekt van diversiteit, en deze diversiteit uitbuit om rijke leerervaringen te laten ontstaan;

 • dat een bonte waaier aan werkvormen gebruikt om de leerkracht en de leerlingen, en de leerlingen onderling tot intense en samen geconstrueerde interactie te komen;

 • dat systematisch oog heeft voor hoe leerlingen, en met name kwetsbare leerlingen, op het onderwijsaanbod reageren, en via gerichte differentiatie, ondersteunende maatregelen, en zo nodig ook gepaste remediëring, kwetsbare leerlingen extra hulp biedt;

 • waarin breed wordt geëvalueerd, d.w.z. waarin niet alleen technische deelvaardigheden en cognitieve ontwikkeling worden getoetst, maar waarin ook socio-emotionele en affectieve aspecten van het leerling-zijn, en naast het leerproduct ook het leerproces, worden opgevolgd;

 • waarin die brede evaluatie dient om het onderwijs verder op punt te stellen en het nog meer op maat van de individuele leerling te schaven;

 • waarin schoolteamleden samen met elkaar werken, overleggen, hun expertise bundelen om een krachtdadig pedagogisch project uit te bouwen;

 • waarin de school constructief interageert met de ouders, en kan rekenen op de constructieve inbreng van ondersteunende instanties en alle rechtstreeks betrokkenen;

 • waarin elke leerling telt, elke leerling zichzelf kan zijn en zichzelf kan worden.

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact