start > over steunpunt gok > schematisch overzicht geschiedenis

Geschiedenis van het Steunpunt GOK: schematisch overzicht

1989
 • Het rapport D’hondt van het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid, stelt dat Vlaanderen multicultureel is. Samenlevingsproblemen en de integratie van migranten kunnen worden opgelost door de kansarmoede systematisch en coherent aan te pakken. Onderwijs staat centraal. Allochtonen in het Vlaamse onderwijs hebben te kampen met ‘achterstand’ en ‘achterstelling’.
   
 • Oprichting Commissie Onderwijs Migranten (eindrapport 1990)
1990
 • Oprichting Steunpunt Nederlands als Tweede Taal (KULeuven)
1991
 • Onderwijsvoorrangsbeleid Migranten (OVB). Doel: integratie én onderwijssucces van allochtone leerlingen verhogen.
   
 • Scholen die aanspraak maken op extra middelen, moeten inhoudelijk werken op specifieke actieterreinen: aangepast taalonderwijs, werken aan preventie en remediëring van leermoeilijkheden, verbeteren van relatie ouders, buurt en school en werking meer afstemmen op de culturele achtergrond van de leerlingen.
1993
 • Non-Discriminatieverklaring: Alle centrale onderwijsactoren spreken af om samen te werken aan een meer proportionele verdeling van allochtone leerlingen over alle scholen.
   
 • Project Zorgverbreding (ZVB): aanvulling op OVB, met als doel de onderwijskansen van leerbedreigde autochtone leerlingen in het lager onderwijs te verhogen. Het ZVB evolueert naar een preventieve werking.

  Vier speerpunten (naar analogie met opzet in OVB) worden gedefinieerd:
  • uitbouw van een kindvolgsysteem
  • begeleiding van ontwikkelings- en leerbedreigde leerlingen, maar ook van kinderen met sociaal-emotionele problemen
  • initiatieven op vlak van algemene aanpak
  • werken aan ZVB door het hele team.
    
 • Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (KULeuven) ondersteunt project ZVB
1994
 • OVB evolueert tot een doelgroepenbeleid (kansarme allochtone leerlingen). De financiering wordt gebaseerd op de proportionele aanwezigheid van bepaalde leerlingen in scholen.
1995
 • OVB & ZVB evolueren en worden meer op elkaar afgestemd.
   
 • Oprichting Steunpunt Intercultureel Onderwijs (UGent).
1999
 • Middelen worden toegekend voor twee jaar. Vier inhoudelijke actieterreinen worden vooropgesteld:
  • preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden
  • taalvaardigheid Nederlands
  • intercultureel onderwijs
  • socio-emotionele ontwikkeling
  • betrokkenheid van ouders 
2002
 • Decreet Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK)
  • Verankering van strategische principes en inhoudelijke opties van het OVB en ZVB.
  • Decretaal wordt het doelgroepenbeleid vastgelegd.
  • Er is aandacht voor het inschrijvingsrecht, Geïntegreerd ondersteuningsaanbod, Commissie leerlingenrechten, Lokale Overleg Platforms.
2005
 • Steunpunt Gelijke Onderwijskansen: doorgedreven samenwerkingsverband van Centrum voor Taal & Onderwijs, Steunpunt Diversiteit & Leren en ECEGO.
   
 • Start van GOK-cyclus van drie schooljaren.
2007
 • GOK+: voor kleuters
2008
 • GOK wordt opgevolgd en bijgestuurd (o.a. inschrijvingsmodaliteit, …)
2009
 • In het buitengewoon onderwijs (basisonderwijs & secundair onderwijs) worden vanaf 1 september 2009 ook GOK-uren toegekend. De regeling komt in de plaats van het vroegere Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). De opzet verschilt evenwel van het gewone onderwijs: de toekenning geldt slechts voor twee schooljaren en enkel scholen van type 1 en 3 krijgen een ondersteuningsaanbod. Daarnaast zijn er ook andere thema’s: taalvaardigheid, opvoedingsondersteuning en sociale netwerken.
   
 • Het Steunpunt GOK wordt afgeschaft omwille van besparingsmaatregelen en sluit zijn deuren op 31/12/2009.

Ga naar de meer uitgeschreven geschiedenis van het Steunpunt GOK.

 

Tekst: Lia Blaton, medewerker Steunpunt GOK

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact