Inhoudelijke en praktische vragen over GOK
 1. Ik ben een beginnende GOK-leerkracht. Heeft u concrete tips over hoe ik aan de slag moet?
 2. Op welke manieren organiseren we de GOK-uren het beste?
 3. Wat is het verschil tussen zorgcoördinatie en GOK? Moeten we daar een duidelijke lijn tussen trekken?
 4. Is het nodig dat de teamleden de namen hebben van de indicatorleerlingen? We stellen ons vooral vragen naar privacy toe!  

Antwoorden

1. Ik ben een beginnende GOK-leerkracht. Heeft u concrete tips over hoe ik aan de slag moet?

Stap 1: Wees er bewust van dat de uitvoering van de acties is niet alleen de verantwoordelijkheid van een zogenaamde GOK-leerkracht, maar van het hele schoolteam. Alle leerkrachten zijn eigenlijk GOK-leerkrachten.

 • Als het team tot nu toe onvoldoende bij de GOK-werking betrokken werd, vraag dan aan je directie en pedagogische begeleiding om je te helpen om het hele team in de GOK-werking in te schakelen.
Stap 2: Zoek samen met de andere leden van het schoolteam een antwoord op volgende vragen:
 • Wat staat er in het GOK-plan? Welke doelen werden gekozen? Wat kwam er uit de beginsituatieanalyse?
 • Welke acties werden voorgesteld om aan die doelen te werken?
 • Welke acties zijn al uitgevoerd?
 • Welke acties moet het team nog uitvoeren?
 • Hadden de acties het beoogde effect?
 • Indien niet, hoe kunnen de acties bijgestuurd worden, zodat het beoogde effect toch bereikt wordt? 


2. Op welke manieren organiseren we de GOK-uren het beste 

 • Zorg ervoor dat de uren die de doelgroepleerlingen aan de school opleveren (zoals berekend via de gelijkekansenindicatoren)  op de meest renderende manier worden ingezet, bv. voor overleg, bijwonen van vormingen, doorgeven van deskundigheid e.d.
 • De uren worden liefst niet aan één enkele leerkracht toebedeeld en liefst niet worden opgebruikt om leerlingen apart te nemen. De bedoeling van GOK is dat in de hele school een algemene en blijvende kwaliteitsverbetering van het onderwijs wordt verwezenlijkt, die aan alle leerlingen ten goede komt en in alle lessen doordringt. Alle leerkrachten zijn eigenlijk GOK-leerkrachten. 


3. Wat is het verschil tussen zorgcoördinatie en GOK? Moeten wij daar een duidelijke lijn tussen trekken?

Een antwoord op deze vraag vindt u in het volgend artikel:

Wijns, L. (2005).
De Babylonische spraakverwarring voorbij. Een visie op een integraal (taal)beleid.
In: Vonk, jrg. 35/1, p. 3-15. 

Bestellen op de website van het tijdschrift Vonk.


4. Is het nodig dat de teamleden de namen hebben van de indicatorleerlingen? We stellen ons vooral vragen naar privacy toe.

 • Het is niet nodig dat alle teamleden de namen hebben van de indicatorleerlingen. Het is voldoende dat de directie en het secretariaat hiervan op de hoogte is. Door deze leerlingen komen er GOK-uren, maar het is de bedoeling dat deze GOK-uren ten goede komen van alle leerlingen en dus niet alleen van de indicatorleerlingen. 
 • Als het om een of andere reden toch in het voordeel van de leerling zou zijn om wel iets over zijn of haar achtergrond tegen de leerkracht te zeggen, is dat uiteraard wel het overwegen waard. Bijvoorbeeld: als een leerling beantwoordt aan de indicator thuisloos, kan dit wel verklaren waarom deze soms ligt te slapen in de klas. Als een leerkracht van de situatie van de leerling op de hoogte is, zal hij of zij er anders op reageren. Als de leerkracht niet op de hoogte is, denkt hij misschien dat de leerling ongemotiveerd is of zich opzettelijk ongeïnteresseerd gedraagt.
 

GOKnieuws

Laatste GOKschrift
GOKschrift 13 is uit. 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact